ALGEMENE VOORJAARS LEDENVERGADERING

03 mei 2016

0

Uitnodiging

De Algemene Voorjaars Ledenvergadering van S.V. Hoofddorp zal plaatsvinden op  maandag 9 mei, aanvang 20.00 uur

Het bestuur stelt het zeer op prijs als onze leden en ouders van jeugdleden aanwezig zullen zijn. De Ledenvergadering is tenslotte de uitgelezen plaats om uw vragen te stellen en uw op- en aanmerkingen te maken over de verenigingsorganisatie. Wij rekenen op uw komst ! 

 

Agenda:

1.         Opening

2.         Ingekomen stukken en mededelingen

            2.1       Uitreiking certificering jeugdopleiding S.V. Hoofddorp   

            2.2       Voortzetting project “Meer Vrijwilligers in Korte Tijd”

            2.3       Nieuwbouw kleedkamers / uitbreiding 1e verdieping

            2.4       Aanleg 4e kunstgrasveld / revisie van de sportvelden in de zomerperiode

            2.5       Samenstelling organisatiecomité “viering 90-jarig bestaan S.V. Hoofddorp”               

3.         Notulen Algemene Najaars Ledenvergadering van 14 december 2015

4.         Vaststellen contributie seizoen 2016-2017

5.         Vaststellen begroting seizoen 2016-2017

6.         Vaststellen Beleidsplan S.V. Hoofddorp 2016-2020:

            “Een toonaangevende vereniging die kwaliteit en kwantiteit verenigt”

7.         Bestuursverkiezing                                   

8.         Ontwikkeling breedtesportvoetbal van onze jeugdteams

9.         Ontwikkeling Jeugdplan S.V. Hoofddorp (m.m.v. HJO Chris Schuthof)

10.       Rondvraag

11.       Sluiting

 

De definitieve agenda, de notulen van de Algemene Voorjaars Ledenvergadering van 14 december 2015, de begroting seizoen 2016-2017 en het Beleidsplan 2016-2020 ontvangt u voor aanvang van de ledenvergadering of kunt u vanaf zaterdag 7 mei a.s. in de bestuurskamer komen ophalen of kunt u digitaal opvragen bij secretaris Hans Mols via e-mail 

Het bestuur vraagt uw speciale aandacht voor de agendapunten:

- Ingekomen stukken en mededelingen

Over de genoemde 5 onderwerpen zal belangrijke informatie worden verstrekt, die van belang en invloed kunnen zijn/worden in onze verenigingsorganisatie.

- Vaststellen contributie en begroting seizoen 2016-2017

Het bestuur zal de begroting seizoen 2016-2017 aan de ledenvergadering presenteren. In deze begroting komen een aantal onderwerpen aan de orde die een afzonderlijke toelichting behoeven.  

- Vaststellen Beleidsplan S.V. Hoofddorp 2016-2020

Het bestuur zal het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2016 t/m 2020 aan de leden presenteren. De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Wij als S.V. Hoofddorp hebben geen andere keus dan goed in te blijven spelen op deze veranderingen om zo het steeds complexer wordende besturen van een vereniging te blijven overzien. De veranderende cultuur binnen ons land, de groeiende maatschappelijke druk, de scherpere en meer gedetailleerde regelgeving, stijgende financiële lasten en het degelijk beheren van uitgaven en inkomsten zijn hier duidelijke voorbeelden van. Door al deze factoren is het bestuur van S.V. Hoofddorp van mening dat het komen tot een gedegen doch flexibel en op de huidige tijd inspelend beleidsplan een noodzaak is voor de vereniging en haar leden.

- Bestuursverkiezing

Statutair aftredend en niet herbenoembaar is het bestuurslid:

- Dick Winters (jeugdsecretaris)

Het bestuur kan nog geen kandidaten voorstellen voor een benoeming van de vacante bestuursfunctie van jeugdsecretaris.
Kandidaten kunnen zich voor aanvang van de ledenvergadering melden bij het bestuur, conform de bepalingen in de Statuten.

- Ontwikkeling breedtesportvoetbal van onze jeugdteams

Het bestuur zal informatie geven over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de breedtesport bij het jeugdvoetbal bij onze vereniging.

- Ontwikkeling Jeugdplan S.V. Hoofddorp (m.m.v. HJO Chris Schuthof)

Hoofd Jeugd Opleidingen Chris Schuthof zal de ledenvergadering informeren over het evalueren, controleren en bijsturen van ons jeugdplan.    

 

Tot maandag de 9e mei !

Bestuur S.V. Hoofddorp

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: