Algemene Voorjaars Ledenvergadering 2017

01 mei 2017

0

Het bestuur stelt het zeer op prijs als onze leden en ouders van jeugdleden aanwezig zullen zijn. De Ledenvergadering is tenslotte de uitgelezen plaats om uw vragen te stellen en uw op- en aanmerkingen te maken over de verenigingsorganisatie.

MAANDAG 8 MEI 2017 – AANVANG 20.00 UUR.

 

Agenda:

1.         Opening

2.         Ingekomen stukken en mededelingen

            2.1       Nieuwbouw kleedkamers / uitbreiding 1e verdieping

            2.2       Viering 90-jarig bestaan S.V. Hoofddorp (17 juli 2017)

            2.3       Stand van zaken van onze deelname aan de Energy Battle

            2.4       Nieuws uit de verenigingsorganisatie               

3.         Notulen Algemene Najaars Ledenvergadering van 12 december 2016

4.         Vaststellen contributie seizoen 2017-2018

5.         Vaststellen begroting seizoen 2017-2018

6.         Bestuursverkiezing

7.         Ontwikkeling Beleidsplan S.V. Hoofddorp 2016-2020:

“Een toonaangevende vereniging die kwaliteit en kwantiteit verenigt”

8.         Verhogen vrijwilligersparticipatie binnen S.V. Hoofddorp

9.         Ontwikkeling Jeugdplan S.V. Hoofddorp (m.m.v. HJO Chris Schuthof)

10.       Rondvraag

11.       Sluiting

 

De definitieve agenda, de notulen van de Algemene Najaars Ledenvergadering van 12 december 2016 en de begroting seizoen 2017-2018 ontvangt u voor aanvang van de ledenvergadering of kunt u vanaf zaterdag 7 mei a.s. in de bestuurskamer komen ophalen of kunt u digitaal opvragen bij secretaris Hans Mols, e-mail: bestuur@svhoofddorp.nl.

 

Het bestuur vraagt uw speciale aandacht voor de agendapunten:

- Ingekomen stukken en mededelingen

Over de genoemde 4 onderwerpen zal belangrijke informatie worden verstrekt, die van belang en invloed kunnen zijn/worden in onze verenigingsorganisatie.

 

- Vaststellen contributie en begroting seizoen 2017-2018

Het bestuur zal de begroting, inclusief een contributievoorstel, voor het seizoen 2017-2018 aan de ledenvergadering presenteren. In deze begroting komen een aantal onderwerpen aan de orde waarover penningmeester Ruud van Bennekom een toelichting zal geven.  

 

- Bestuursverkiezing

Tussentijds aftredend en niet herbenoembaar zijn de bestuursleden:

- Sam Ercan (jeugdvoorzitter)

- Hans Mols (secretaris)

Het bestuur stelt voor, i.v.m. de nog te vervullen ontstane vacatures, als kandidaten voor het bestuurslidmaatschap te benoemen:

- Serge de Reus (jeugdvoorzitter)

- John Haakman (secretaris)

Tegenkandidaten kunnen zich voor aanvang van de ledenvergadering melden bij het bestuur, conform de bepalingen in de Statuten.

 

- Ontwikkeling Beleidsplan S.V. Hoofddorp 2016-2020

S.V. Hoofddorp is een ambitieuze en toonaangevende amateurvereniging die op het hoogste denkbare organisatorische niveau op alle verenigingsterreinen (optimale) kwaliteit wil presenteren aan haar leden.“Op welke manier kan S.V. Hoofddorp een langdurige verenigingsvisie neerzetten en deze implementeren binnen de vereniging ?” Het antwoord op deze vraag is dat S.V. Hoofddorp in moet spelen op de huidige trends welke momenteel spelen in voetballand en dat hierin de eigen wensen en behoeften niet uit het oog verloren moeten worden. Hiervoor zijn een missie en visie opgesteld, welke passend zijn bij de vereniging. Hierbij zullen ook nieuwe beleidsdoelstellingen opgesteld moeten worden die passend zijn bij de missie en visie. Voorzitter Rogier Uivel zal een update geven van de huidige stand van zaken van ons gevoerd en te voeren beleid.

 

- Verhogen vrijwilligersparticipatie binnen S.V. Hoofddorp

Het blijkt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en ook te behouden voor de vereniging. Op verschillende posities zijn vacatures en het aantalvrijwilligers lijkt af te nemen. Gelukkig is er een “vaste kern”vrijwilligers, maar er wordt steeds een groter beroep op het gedaan. Voor ieder lid geldt dat lid zijn van een vereniging betekent, dat je iets van de club mag verwachten, maar betekent tegelijkertijd dat je ook een bijdrage moet leveren aan de club. Het voorstel is om te bezien of voor een aantal activiteiten binnen de verenigingsorganisatie ook leden zijn aan te wijzen om de “vaste kern” te ondersteunen. Het bestuur zal met enkele aanbevelingen komen om de participatie onder de leden voor vrijwilligerswerk te vergroten, het verenigingsgevoel te vergroten en de lusten en lasten evenrediger over de leden te verdelen.

 

- Ontwikkeling Jeugdplan S.V. Hoofddorp (m.m.v. HJO Chris Schuthof)

Hoofd Jeugd Opleidingen Chris Schuthof zal de ledenvergadering informeren over het evalueren, controleren en bijsturen van ons jeugdplan.    

 

Tot maandag de 8e mei !

Bestuur S.V. Hoofddorp

 

Ontvang het laatste nieuws als eerst, meld je aan voor de S.V. Hoofddorp Nieuwsbrief: